Czy komornik może zająć każdą rzecz w miejscu czynności?

Tak. Zajęciu podlegają ruchomości dłużnika, niezależnie od tego, w czyim są władaniu - dłużnika, wierzyciela czy osoby trzeciej. Władanie oznacza faktyczne dysponowanie przedmiotem, bez względu na stosunek prawny władającego do tego przedmiotu. Do komornika nie należy badanie czy dłużnik jest jej właścicielem, użytkownikiem, posiadaczem w imieniu własnym lub osoby trzeciej. Zajmując ruchomości, komornik ustala jedynie, czy dłużnik włada ruchomością. Wystarczającą okolicznością do dokonania zajęcia będzie stwierdzenie, iż rzecz znajduje się we władaniu dłużnika.

Przeszkodą w zajęciu nie będzie fakt, iż osobom trzecim służą jakieś prawa co do zajmowanych ruchomości, o ile są one we władaniu dłużnika. Do obowiązków dłużnika należy zgłoszenie komornikowi o prawach osób trzecich do zwolnienia od egzekucji zajętych ruchomości i podanie adresów tych osób. Obowiązek ten ciąży na dłużniku także wtedy, gdy nie był on obecny przy zajęciu. Powinien go w takim wypadku wykonać niezwłocznie po otrzymaniu protokołu zajęcia, który zostanie mu doręczony. (art. 847 § 2 kpc).

Czy komornik może dokonać czynności podczas nieobecności dłużnika?

Tak. Może zarządzić otwarcie mieszkania pod nieobecność domowników zgodnie z art. 814 kpc.

Czy szybka spłata dochodzonej należności powoduje, że koszty komornika nie rosną?

Tak. Tylko i wyłącznie szybka spłata zadłużenia pozwala uniknąć generowania kosztów egzekucyjnych, które zgodnie z przepisami zawsze obciążają dłużnika (art. 770kpc). Każda dodatkowa czynność komornika powoduje dodatkowy koszt – od wysłania korespondencji po każdą inną czynność np. w miejscu zamieszkania lub licytację.

Jakie są skutki nieodebrania listu od komornika?

Nieodebranie korespondencji działa na niekorzyść jego adresata, albowiem po jego dwukrotnym awizowaniu list traktuje się jako doręczony. Korespondencję od komornika należy więc bezwzględnie odebrać, gdyż adresat będzie mógł się z nią zapoznać i zająć stanowisko w sprawie prowadzonej egzekucji. W innym wypadku adresat traci możliwość skutecznego odwołania oraz obrony swoich praw i interesów. W związku z tym zawsze odbieraj korespondencję od komornika, z którym wówczas niezwłocznie się skontaktuj.

Czy komornik może przeprowadzić czynności w dni ustawowo wolne od pracy?

Tak. Jest to możliwe, organ egzekucyjny potrzebuje jednak na to zgody właściwego Prezesa Sądu Rejonowego.

Czy komornik wydaje dokument potwierdzający, że postępowanie egzekucyjne zostało zakończone?

Tak. Organ egzekucyjny stwierdza to w postanowieniu, które jest dokumentem potwierdzającym zakończenie sprawy. Koniec postępowania następuje wraz z momentem spłaty zadłużenia. W wydanym postanowieniu (po rozliczeniu wyegzekwowanych należności) komornik wylicza koszty prowadzonego postępowania, wskazując przy tym ich podstawę prawną.

Czy komornik może zająć pobory lub emeryturę, które wpływają na konto?

Ten rodzaj egzekucji wierzytelności charakteryzuje się tym, że środki pieniężne wpływające na rachunek bankowy niezależnie od swojego pochodzenia stają się po prostu środkami zgromadzonymi na rachunku. A zatem nawet w przypadku, gdy są one chronione przed egzekucją na podstawie przepisów szczególnych (np. część wynagrodzenia za pracę), z momentem wpływu na rachunek bankowy podlegają egzekucji na zasadach określonych dla egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego. Komornik nie ma bowiem wiedzy, jakie środki znajdują się na zajmowanym rachunku bankowym oraz skąd one pochodzą.