Jeśli dysponujesz tytułem wykonawczym (dokumentem stwierdzającym istnienie obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej zawierającym nakaz zapłaty tej kwoty) niezwłocznie zgłoś się do komornika, który jako funkcjonariusz publiczny przyjmie zgłoszoną przez ciebie sprawę i poczyni wszelkie starania dla wyegzekwowania należności zasądzonych na twoją rzecz. Komornik ma prawo w tym celu stosować przymus rozumiany jako zajęcie majątku, jednak przebieg postępowania zależy przede wszystkim od ciebie, gdyż organ egzekucyjny działa wyłącznie w ramach wskazań wierzyciela, które zostały zawarte we wniosku egzekucyjnym.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego znajduje się w zakładce „do pobrania”. wypełniony wraz z tytułem wykonawczym złóż komornikowi pocztą lub bezpośrednio w kancelarii komornika. Jeśli nie jesteś pewien, czy został on wypełniony poprawnie skonsultuj jego treść w kancelarii. Fachowy personel pomoże w jego właściwym zredagowaniu.

Wniosek oraz tytuł wykonawczy

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi złożyć komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (wyrokiem lub nakazem zapłaty, który zaopatrzony jest w klauzulę wykonalności). W zakładce wnioski do pobrania (kliknij tutaj) znajdują się druki wniosków.

Tytuł wykonawczy musi być bezwzględnie zaopatrzony w klauzulę wykonalności, czyli wzmiankę o tym, iż „tytuł uprawnia do egzekucji”. Brak klauzuli powoduje niemożność wszczęcia egzekucji. Do wniosku składanego także w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (e-sądzie) również dołącza się tytuł wykonawczy, który stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich składników majątku dłużnika, chyba że w jego treści znajdują się w tym zakresie pewne ograniczenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości cod do właściwego wypełnienia treści wniosku o wszczęcie egzekucji zachęcam do jego sporządzenia bezpośrednio w biurze komornika z pomocą fachowego personelu Kancelarii.

Informacje jakie muszą znaleźć się we wniosku o wszczęcie egzekucji:

- imię i nazwisko (lub nazwa firmy w przypadku podmiotu gospodarczego) oraz adres wierzyciela.

- telefon kontaktowy wierzyciela

- numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać wyegzekwowane od dłużnika kwoty. Możliwy jest również przekaz środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego na adres wierzyciela.

- w przypadku egzekucji należności będących świadczeniami pracowniczymi niezbędnym jest podanie Urzędu Skarbowego wierzyciela.

- imię i nazwisko (lub nazwa firmy w przypadku podmiotu gospodarczego) oraz adres/siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności przez dłużnika.

- dane idnetyfikacyjne dłużnika w takim zakresie jakie są znane wierzycielowi np. NIP, Pesel, REGON, imiona rodziców, data urodzenia, telefon kontakotwy dłużnika.

- świadczenie, które ma być spełnione przez dłużnika. W przypadku egzekwowania należności pieniężnych konieczne jest wskazanie kwot o które wierzyciel wnosi osobno co do należność głównej, odsetek, kosztów procesu itd.

- podpis wierzyciela pod wnioskiem egzekucyjnym, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy do wniosku egzekucyjnego załączyć pełnomocnictwo (patrz poniżej).

Pełnomocnictwo

Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji jest pierwszą czynnością w postępowaniu egzekucyjnym, dlatego też może być dokonana jedynie przez wierzyciela lub jego pełnomocnika. Stosowne pełnomocnictwo musi wówczas zostać złożone wraz z wnioskiem. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż nawet jeżeli pełnomocnictwo procesowe złożone zostało do akt sprawy we właściwym Sądzie nie jest jednoznaczne z tym, iż trwa ono nadal. Często zdarza się, iż umocowanie do działania w sprawie wygasło lub zostało odwołane.

Pełnomocnictwo procesowe może być udzielone jedynie przez osobę posiadającą w tym zakresie czynną legitymację, co w odniesieniu do osób prawnych pociąga za sobą zapytanie o sposób reprezentacji takiego podmiotu. Dlatego też oprócz pełnomocnictwa niezbędny jest także odpis z właściwego rejestru, wskazujący na osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu wierzyciela.

Koszty/opłaty

Komornik Sądowy może żądać od wierzyciela zaliczki uzależniając od niej dokonanie czynności. W przypadku skutecznej egzekucji wydatki te w całości obciążają dłużnika. Nawet jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna wierzyciel składając ponownie wniosek o wszczęcie egzekucji w tej samej sprawie może żądać wyegzekwowania wydatków jakie ponióśł w związku z prowadzonym wcześniej postępowaniem. Kwoty zaliczek komornik wskaże w piśmie, które otrzyma wierzyciel po zarejestrowaniu sprawy w Kancelarii.